Shinrin Yoku

Pigments minéraux sur washi. Nihonga